TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Phòng nghiên cứu tổ chức

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số: 76 /QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ

làm việc của Phòng Nghiên cứu tổ chức


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 61/2012/CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-BNV ngày 17/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp và Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổ chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Nghiên cứu tổ chức là tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức và tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy nhà nước vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu phát triển lý luận cơ bản về khoa học tổ chức và khoa học tổ chức nhà nước góp phần xây dựng lý luận chung về tổ chức bộ máy Nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

2. Nghiên cứu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, cơ chế vận hành bộ máy hành chính nhà nước Trung ương và chính quyền địa phương các cấp.

3. Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về tổ chức chính quyền đô thị.

4. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình tổ chức, quản lý nhà nước ở khu vực dịch vụ công và các tổ chức kinh tế.

5. Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ cải cách hành chính nhà nước, phân công thẩm quyền trách nhiệm giữa các Bộ, ngành, phân cấp giữa trung ương và địa phương, nghiên cứu vấn đề xã hội hóa khu vực dịch vụ công.

6. Nghiên cứu vấn đề về tổ chức lao động, khoa học quản lý, tổ chức khoa học công sở và hiện đại hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Viện tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo sự phân công của Viện trưởng; thực hiện khảo sát, điều tra xã hội học về lĩnh vực tổ chức Nhà nước.

8. Chủ trì, tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học và tham gia góp ý kiến, thẩm định các đề án, dự án, dự thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo sự phân công của Viện trưởng.

9. Tham gia thực hiện các dịch vụ công theo sự phân công của Viện trưởng.

10. Quản lý viên chức, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Phòng do Viện phân cấp theo quy định.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Quyền hạn:

a) Phòng Nghiên cứu tổ chức được cung cấp các văn bản, các tư liệu, dữ liệu thông tin, kinh phí, các phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng; chủ động tổ chức công việc của Phòng để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Viên chức  của Phòng có quyền:

- Được dự các hội thảo sơ kết, tổng kết công tác của Viện, của cơ quan Bộ (nếu giấy mời có quy định thành phần), các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc nghiệm thu các chuyên đề, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện tổ chức;

- Được tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài khoa học theo sự phân công của lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng; tham gia vào các buổi sinh hoạt khoa học của Viện;

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Viện theo quy chế làm việc của Viện;

- Tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong và ngoài nước theo nhu cầu công tác và phân công của Viện trưởng; được khai thác sử dụng các thông tin, số liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học theo quy chế làm việc của Viện.

2. Trách nhiệm:

a) Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của phòng, quản lý, điều hành và tổ chức công việc của phòng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của phòng;

b) Viên chức của Phòng Nghiên cứu tổ chức có trách nhiệm thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác thực hiện chức năng, nhiệm  vụ chung của Viện; thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc của Bộ, của Viện.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc

1. Tổ chức Phòng Nghiên cứu tổ chức gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các viên chức.

2. Chế độ làm việc: Phòng Nghiên cứu tổ chức tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng:

a) Trưởng phòng quản lý và điều hành công việc chung của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng;

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một số công việc của Phòng do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc được phân công phụ trách; thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt;

c) Viên chức của Phòng Nghiên cứu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng. Theo yêu cầu công việc, viên chức có thể làm việc trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Viện phân công, phải có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 22/QĐ-VKH ngày 06/3/2009 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ,  quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Phòng Nghiên cứu tổ chức.

3. Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổ chức; Thủ trưởng và viên chức của các đơn vị thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Vụ TCCB (để biết);

- Các đơn vị thuộc Viện;

- Lưu:VT, TH.


Q. VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Ngợi

STT

 

Họ và Tên

 Số điện thoại/Email

Phòng Nghiên cứu tổ chức

1


ThS. Đỗ Thị Thu Hằng
Trưởng phòng

CQ: (024) 6282 6790
dothithuhang@moha.gov.vn


 
NCS. ThS Đào Mạnh Hoàn

Phó Trưởng phòng
 

CQ: (024) 6282 6784
daomanhhoan@moha.gov.vn
 
 

2

 

ThS. Ngô Phương Mai
Nghiên cứu viên

CQ: (024) 6282 6790
ngophuongmai@moha.gov.vn


3

 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh
Nghiên cứu viên

CQ: (024) 6282 6784
nguyenthiquynh@moha.gov.vn


4

 

CN. Trần Trung Kiên
Chuyên viên

CQ: (024) 6282 6784
trantrungkien1986@moha.gov.vn 

 
  ThS. Phan Đăng Sơn
Nghiên cứu viên (HĐ)
 
CQ: (024) 62826771
phandangson@moha.gov.vn
 
 

6


ThS. Trần Thị Ngọc Khuyên
Nghiên cứu viên

CQ: (024) 6282 6790
tranthingockhuyen@moha.gov.vn

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn